Skip to main content

به گزارش هموار کنکور، کارل راجرز مبدع مشاوره مراجع محوری است.

 

این رویکرد را با نام های دیگری چون شخص مدار، غیر مستقیم و بی رهنمود نیز می نامند.

 

او یکی از پیشگامان نهضت انسان گرایی بود که با مازلو اثری دو سویه بر کار های یکدیگر داشتند.

یکی از اصلی ترین مفاهیم این نظریه، اعتقاد به خوب بودن ذاتی انسان هاست.

 

راجرز در درمان خود به چند اصل و نکته توجه ویژه ای دارد. یکی از آن ها اهمیت برقراری رابطه حسنه در جلسه درمان است.

بنابر این رویکرد مهم ترین اصل در درمان مراجع و رفع مشکلات او داشتن یک رابطه حسنه با مشاور می باشد.

به علاوه چند شرط اصلی باید در درمانگر یا مشاور وجود داشته باشد تا از نظر این رویکرد صلاحیت کافی را برای درمان داشته باشد.

 

این شرایط شامل: هخوان بودن، همدلی داشتن و توجه مثبت نامشورط است.

 

همخوان بودن به داشتن صداقت و خلوص در درمانگر اشاره دارد.

همدلی کردن نیز یعنی درک کردن دنیای درونی طرف مقابل و دیدن جهان از دیدگاه او

و در نهایت توجه مثبت نامشروط هم به نداشتن نگاه قضاوتی و داوری نکردن بیمار می پردازد.

 

در واقع مشاور باید مراجع را همانگونه که هست، به عنوان یک انسان ارزشمند بپذیرد.

 

در مشاوره مراجع محوری، مشاور به دنبال تشخیص، راه حل دادن و درمان نیست.

بلکه شرایطی را فراهم می آورد تا شخص به خود رهبری رسیده و خودش بتواند با مسائلش کنار بیاید و برای آن ها راه حل بیابد.

مشاور تنها یک دوست همدل است که خوب و با تمام وجود به هرآنچه مراجع می گوید گوش می دهد،

احساسات او را منعکس می کند و شرایط را برای تخلیه هیجانی فرد فراهم می آورد.

 

در این روش مراجع در مرکز درمان قرار دارد و بیشترین و فعال ترین نقش را در جلسات مشاوره داراست.

مهمترین فنی که مشاور راجرزی به کار می گیرد، انعکاس احساسات و گفته های مراجع است.

به این ترتیب او را به تفکر بیشتر درباره مشکلش وا میدارد و او را به کنه مسائلش رهنمون می شود.

 

روش مراجع محوری یا غیر مستقیم، برای کار با افرادی که مشکلات هیجانی، عاطفی و یا روانی دارند مناسب است.