Skip to main content

به گزارش هموار کنکور، رویکرد و نظریه فردنگر،

رویکردی است که توسط آلفرد آدلر ابداع شد.

 

نام فردنگر در این روش بدان معناست، که فرد را به عنوان یک کل در نظر می گیرند که قابل تقسیم به اجزا نیست.

 

آدلر در مشاوره به چند مفهوم توجه ویزه ای داشت. مهم ترین آنها احساس حقارت و تلاش برای جبران آن بود.

مهم ترین حقارت در نظر آدلر نیز حقارت جسمانی بود که از عیوب بدنی ناشی می شد.

این احساس حقارت مولد اصلی شکل گرفتن مفهومی به نام سبک زندگی یا شیوه زندگی بود

که می توان آن را کلیدی ترین اصل در این رویکرد دانست.

 

سبک زندگی از نظر آدلر با شخصیت و فردیت مترادف است و از دوران کودکی در وجود هر شخص شکل می گیرد.

افراد برای جبران احساس حقارت خود در زندگی شیوه خاصی را برای خود بر می گزینند.

بر همین اساس تلاش برای برتری یا برتری جویی در انسان بوجود می آید که محرک و انگیزاننده اصلی آن من خلاقه است.

اما اگر انسان به شکل افراطی و شدیدی برای جبران و برتری تلاش کند، حالتی ایجاد می شود که آن را اعتراض مردانه خوانده اند.

 

شیوه ای که آدلر برای دست یابی به سبک زندگی مراجعان خود در پیش گرفت، شامل :

بررسی خاطرات نخستین و اولیه هر فرد، تحلیل رویاها و بررسی ترتیب تولد و جایگاه او در خانواده بود.

خاطرات نخستین هر فردی می تواند اشتباهات اساسی او را نمایان کند.

ترتیب تولد نیز در نظریه آدلر اهمیت بسیاری دارد و سبب تحول سبک زندگی می شود.

فرزندان اول و ارشد خانواده معمولا احساس قدرت طلبی دارند،

فرزندان دوم جاه طلب هستند

و فرزندان آخر نیز اکثرا لوس می باشند.

 

همه این موارد با هم باعث می شوند که مفهومی در فرد شکل بگیرد به نام علاقه اجتماعی.

یعنی میزان مهر و محبت و علاقه فرد به دیگران و احساس اجتماعی او در زندگی.

از نظر آدلر آن چیزی مولد اکثر جنگها، شقاوت ها و حتی خودکشی افراد است، فقدان یا کمبود همین علاقه اجتماعی است.

 

در مشاوره با روش فردنگر آدلر از فنون خاصی استفاده می شود که مهم  ترین آن ها به شرح زیر است:

مهم ترین هدف مشاوره آدلری، افزایش علاقه اجتماعی در فرد است.