Skip to main content

عوامل موثر در پیدایش یک نظریه

به گزارش هموار کنکور, عمدتا عوامل مختلفی در پیدایش یک رویکرد و نظریه مشاوره و روان درمانی موثر هستند،

که این عوامل می توانند شخصی، محیطی، فرهنگی، تخصصی یا علمی باشند.

در ادامه به چند مورد از علل پیدایش نظریه های مختلف می پردازیم.

1-دوران کودکی، شرایط زندگی و تجربیات شخصی

هر  نظریه پرداز تاثیر مستقیمی بر نظریه ای که ارائه می دهد می گذارد.

مثال: آدلر به خاطر معلولیت و مشکلات جسمانی خود در دوران کودکی به عقده حقارت جسمانی تاکید داشت

و این مسئله را در شکل گیری شخصیت آینده هر فرد که از نظر آدلر سبک زندگی او بود، بسیار مهم و اساسی تلقی می کرد.

یا اینکه یونگ به دلیل اینکه فرزند یک کشیش بود، خیلی به مسائل ماوراء حسی، مذهبی و عرفانی علاقه داشت

و بحث ناهشیار جمعی و کهن الگوها را مطرح می کرد.

2-شرایط محیطی، فرهنگی و اجتماعی موجود در اجتماع زندگی نظریه پرداز.

مثال: کارن هورنای که بحث بیزاری از زن بودن و احساس اضطراب بنیادی را مطرح کرد.

چرا که در فرهنگ او بین زنان و مردان تفاوت های فاحشی قائل می شدند

و او معتقد بود زنان به دلیل این همه تفاوت از زن بودن بیزارند.

3-مسائل سیاسی و حکومت و دولت حاکم در هر دوره تاریخی.

مثال: اریک فرام که منش های بی ثمر مانند بهره کش، یا مکانیسم هایی چون ویرانگری

راتحت تاثیر دولت نازی حاکم در کشور آلمان مطرح کرده بود. چرا که به دلیل ظلم و ستم های این دولت

بسیار تحت فشار و عذاب بود.

4-اختلاف نظر، سلیقه و نگاه متفاوت به مسئله انسان

و روان از جنبه های تخصصی مورد علاقه هر نظریه پرداز.

مثال: هنری موری که مبحث شخصیت را به فیزیولوژی مغز ربط داد. چرا که خود او یک پزشک بود

که به روانشناسی گرایش پیدا کرد. به همین دلیل هم همواره مسائل روانشناختی را به ارگانیزم جسمانی مربوط می کرد.

5-پارادایم های مطرح و معروف در هر دوره.

مثال: در دوره ولپی و اسکینر پارادایم علمی، تحقیقی، آزمایشی و تجربی مطرح بود.

پس آن ها به ارائه نظریه رفتار درمانی که می شد با روش علمی و آزمایشی آن را تایید یا رد کرد پرداختند.