Skip to main content

به گزارش هموار کنکور، رشته مشاوره در گذشته به عنوان

رشته علوم تربیتی 2 در داشنگاه ها شناخته می شد

و تنها چند سالی است که تحت عنوان یک رشته مجرا در آمده و

عنوان مشاوره به خود گرفته است و در کنکور آزمون جداگانه دارد.

از این رووقتی در اینترنت به دنبال سوالات کنکور ارشد مشاوره می گردید.

فقط برای چند سال گذشته را می یابید

من در اینجا نمونه سوال های مربوط به چند سال پیش را که خودم در زمان کنکور

مطالعه کردم برای شما قرار می دهم.

امیدوارم استفاده کنید و در یادگیری شما موثر باشد.

نکته: در تست های مربوط به کنکور علوم تربیتی،

سوال ها را به تفکیک دروس رشته مشاوره بخوانید.

تست کنکور ارشد مشاوره سال 92:

دانلود

تست کنکور ارشد مشاوره سال 93:

دانلود

تست کنکور ارشد مشاوره سال 94:

دانلود

تست کنکور ارشد مشاوره سال 95:

دانلود

تست کنکور ارشد مشاوره سال 96:

دانلود

تست کنکور ارشد مشاوره سال 97:

دانلود

تست کنکور ارشد مشاوره سال 98:

دانلود

تست کنکور ارشد مشاوره سال 99:

دانلود

تست کنکور ارشد مشاوره سال 1400:

دانلود